Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Liefsmies, de eenmanszaak Liefsmies, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 68056885, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
1.2. De wederpartij van verkoper, die met Liefsmies een overeenkomst is aangegaan, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper of klant.
1.3. Partijen zijn verkoper en koper/klant samen.
1.4. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel aan bepalingen zoals hierna opgenomen.
1.5. Diensten: alle diensten die Liefsmies voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van schilderingen op servies, illustraties, het ‘leren illustreren’ via een (online) cursus.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Liefsmies en klant.
1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Bedrijven: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.9. Schriftelijk: per brief en email.
1.10. Website: www.liefsmies.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeen­komsten, diensten en leveringen door of namens Liefsmies.
2.2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.
2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het afnemen van een online dienst van Liefsmies, dan wel een akkoord via de email, verklaart de koper dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.4. De bepalingen overeengekomen in de overeenkomst gelden boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. BETALINGEN
3.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt en/of wanneer de klant op ‘koop’ klikt.
3.2. Producten uit de webshop dienen vooraf betaald te worden. facturen van diensten geleverd door Liefsmies, zoals illustraties op maat, worden binnen de schriftelijk overeengekomen termijn voldaan.
3.3. Liefsmies kan de klant om een schriftelijk overeengekomen vooruitbetaling van 50% vragen. De klant is verplicht deze te voldoen, alvorens de opdracht wordt uitgevoerd.
3.4. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
3.5. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
3.7. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
3.8. In bovenstaande gevallen heeft Liefsmies het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van eventuele schade voor klant.
3.9. Alle door Liefsmies geleverde producten en diensten blijven eigendom van Liefsmies totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Liefsmies zijn voldaan. Ten allen tijde met inachtneming van artikel 9.

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJS
4.1. Aanbiedingen van Liefsmies zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
4.2. Levertijden in offertes van Liefsmies zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4.4. Liefsmies zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de koper verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.
4.5. Partijen komen schriftelijk overeen hoeveel revisies de klant mag laten doorvoeren.
4.6. Deadlines worden schriftelijk overeengekomen. Indien levering afhangt van feedback door de klant, is Liefsmies nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Liefsmies is gerechtigd de deadline te verschuiven.
4.7. Alle door Liefsmies gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw voor bedrijven en inclusief btw voor particulieren, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.8. Liefsmies behoudt zich het recht om prijzen te veranderen.
4.9. Liefsmies is niet aansprakelijk voor fouten in de schriftelijke overeenkomst wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat een onderdeel van van de overeenkomst een vergissing, verschrijving, of typefout bevat.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LIEFSMIES
5.1. Liefsmies garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Liefsmies spant zich in om de gegevens die Liefsmies voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Liefsmies met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Liefsmies is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Liefsmies uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. Maten, kleuren, materialen en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
5.6. Liefsmies is niet aansprakelijk voor het verkeerd verzorgen van het beschilderde servies en hoeft de daardoor aangebrachte schade nimmer te vergoeden.
5.7. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Liefsmies het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
5.8. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Liefsmies worden tegengeworpen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Liefsmies te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6.3. Bij klachten over de door Liefsmies geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Liefsmies binnen 7 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Liefsmies één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.4. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Liefsmies biedt drukwerk aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Liefsmies niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.
6.5. Het risico van verzending van drukwerk en servies van Liefsmies richting de klant ligt volledig bij de klant. Liefsmies verstuurt producten met verzekerd verzenden van PostNL. Liefsmies is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van de producten.
6.6. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant
foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. Klant neemt vervolgens direct contact
op met Liefsmies. Zodra de klant het beschadigde pakket opent, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties. Bij een onbeschadigde verpakking maar beschadigde inhoud dient de klant foto’s te maken van de verpakking en de inhoud. Klant neemt vervolgens direct contact op met Liefsmies.
6.7. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. Digitale voorbeelden zijn qua kleur nooit gelijk aan het eventuele drukwerk.
6.8. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat in de loop van de tijd vervaging van de verf op servies kan optreden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.
6.9. De klant reinigt het servies volgens de instructies van Liefsmies.
6.10. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
6.11. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat/in opdracht zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
6.12. Bij retour stuurt de koper een mail met de reden van retour en volgt de instructies van de verkoper op.
6.13. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bijkomende verzendkosten zijn voor de koper.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
7.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant een mededeling aan Liefsmies verricht, inhoudende de aanvaarding van een aanbod of aanbieding. Deze overeenkomst kan enkel met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
7.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
7.3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7.4. Indien de klant een overeenkomst met Liefsmies wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen bedrag.

ARTIKEL 8. OPLEVERING EN RISICO-OVERGANG
8.1. De door Liefsmies te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door Liefsmies opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
8.2. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag, Koningsdag en Kerst.
8.3. Producten of diensten welke door Liefsmies worden geleverd zijn enkel voor het in de overeenkomst overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.
8.4. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.
8.5. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

ARTIKEL 9. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
9.2. Kan Liefsmies niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
9.3. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, pandemie, epidemie, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
9.4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Liefsmies niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Liefsmies niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
9.5. Iedere overeenkomst tussen Liefsmies en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Liefsmies kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Liefsmies gestelde doel.
9.6. Indien Liefsmies onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.3 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Liefsmies uitkeert.
9.7. Liefsmies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, ontstaan door het gebruik van door Liefsmies geleverde producten en diensten.
9.8. Liefsmies is niet aansprakelijk voor de manier waarop de koper informatie interpreteert of heeft gekregen.
9.9. Liefsmies is niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van producten tijdens de verzending.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking
gestelde documentatie, adviezen, offertes, illustraties, prints, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Liefsmies, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
10.3. De door Liefsmies geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Liefsmies en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Liefsmies.
10.5. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Liefsmies ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Liefsmies, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
10.6. De klant krijgt na levering van de diensten/de producten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafische) ontwerp. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bronbestand.

ARTIKEL 11. LEVERING
11.1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
11.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Liefsmies deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
11.3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Liefsmies gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
11.4. Indien de zaken worden bezorgd, is Liefsmies gerechtigd eventuele bezorg­kosten in rekening te brengen.
11.5. Indien Liefsmies gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
11.6. Een door Liefsmies opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
11.7. Liefsmies is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Liefsmies, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 3.4 kan Liefsmies de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Liefsmies voortvloeiende verplichting; klant inbreuk maakt op rechten van derden; klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Liefsmies; klant niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Liefsmies zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN ONLINE CURSUS
13.1. De online cursus van Liefsmies mag niet verspreid, gedeeld of gekopieerd worden door de klant.
13.2. De manier waarop de klant de cursus volgt is geheel voor eigen risico, evenals resultaten. Liefsmies aanvaardt geen aansprakelijkheid hierop.
13.3. De online cursus is uitsluitend online te volgen en bevat geen persoonlijke feedback, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
13.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
13.5. De content van de cursus is beperkt beschikbaar, zoals overeengekomen in de koopovereenkomst. Na deze periode kan de klant niet meer bij de inhoud, ook al is de cursus door de klant nog niet afgerond. Liefsmies geeft een maand voor de einddatum per email aan dat de cursus nog een maand beschikbaar is.
13.6. Inloggegevens verstrekt door Liefsmies mogen nimmer aan derden worden verspreid.
13.7. Een toegangsticket tot een online cursus geeft toegang voor uitsluitend één persoon.
13.8. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag in de community, Liefsmies kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Liefsmies behoudt zich het recht om ongepaste reacties en posts te verwijderen, zonder aankondiging.
13.9. De klant dient te allen tijden zich respectvol te gedragen in de community en de regels van Liefsmies op te volgen.
13.10. Liefsmies heeft het recht om klanten na een eerste schriftelijke waarschuwing bij het overtreden van de forumregels uit te sluiten van de cursus. Hierbij vindt geen restitutie van de factuur plaats.
13.11. Liefsmies heeft het recht om te allen tijde de cursus te sluiten, dan wel verwijderen. Klanten die nog recht hebben op deelname krijgen hiervoor een passende oplossing, overeengekomen met Liefsmies.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
14.3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
14.4. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan over de uitleg van de overeenkomst in welke vorm dan ook zowel die van feitelijke of juridische aard of die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht door arbitrage. Daarbij maakt het niet uit of die geschillen door één der partijen of door beide partijen als zodanig worden beschouwd.
14.5. De arbitragecommissie heeft altijd een rechter als voorzitter. De arbitrage vindt dichtbij de woonplaats van de consument plaats. De arbiters moeten oordelen naar de wet.


Deze versie is van augustus 2022